caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

Tre myndigheter preciserar nu hur de tycker att vattenkraftens reglerkraft i elsystemet ska säkras.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndighetenkartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn. Det skriver myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

Myndigheterna har gemensamt arbetat fram en rapport som beskriver vattenkraftens relativa reglerbidrag, alltså hur elproduktionen i ett specifikt vattenkraftverk följer nettoanvändningen, det vill säga skillnaden mellan elanvändning och elproduktion från väderberoende elproduktion som vind- och solkraft. Rapporten innehåller även beräkningar av det relativa reglerbidraget från vattenkraften och en klassificering av svenska vattenkraftverk för att bedöma dess samhällsnytta.

”Vattenkraften är en grundpelare för omställningen av energisystemet. Rapporten är en fortsättning på förslaget till en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö som vi gemensamt tagit fram, och jag ser fram mot den fortsatta dialogen i den här viktiga frågan”, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Omkring 2 000 svenska vattenkraftverk har delats in i tre klasser, beroende på sitt relativa reglerbidrag, vilket utgör en viktig samhällsnytta. Av dessa har255 vattenkraftverk, eller omkring 13 procent av det totala antalet vattenkraftverk i Sverige, placerats i klass 1 i vilket det högsta bidraget till reglering av elsystemet uppnås. Tillsammans står dessa kraftverk för cirka 98 procent av reglerbidraget i Sverige.

”Att ta hänsyn till samhällsnytta som till exempel reglerkapacitet för elsystemet är en viktig del i processen att genomföra EU:s och Sveriges vattenlagstiftning och fastställa lämpliga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer i våra vattendrag”, säger Havs-och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit.

”Genom den här klassificeringen tydliggör vi behovet av de viktigaste anläggningarna och deras reglerbidrag. Det är inte minst viktigt i ett kraftsystem som förändras med ökad andel väderberoende elproduktion och där all reglerkapacitet spelar roll”, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Läs rapporten här.