caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

Projektet Innovation vattenkraft 2.0 kan med glädje informera att Vinnova idag den 22 juni har beslutat om planeringsbidrag till en förstudie för Testbädd Visman, en testmiljö för att testa teknik för kraftgenerering, mätning, styrning och passager för vattenlevande organismer. Det är också en testmiljö för utveckling och simulering av nästan 412 000 km små vattendrag i Sverige. Förstudiens tidsplan är 1 juli 2017 till 28 februari 2018.

Småskalig vattenkraft spelar en viktig roll för en stor del av det svenska landskapet och har gjort så under lång tid, på vissa platser i många hundra år. Vattendraget Visman är ett 35 km långt vattendrag, som är typiskt för de åar och älvar som utgör kulturlandskapet för småskalig vattenkraft med regler- och sensorteknik, biologisk mångfald, fiske och besöksnäring. 

Vinnovas beslut till finansiering av förstudien har följande motiv:
"Vinnova ser mycket positivt på ansatsen att kombinera vidareutveckling av småskalig vattenkraft med samtidig upprustning och tillgängliggörande av biologiskt och kulturellt intressanta miljöer. Som framgår av ansökan finns ett mycket stort antal liknande miljöer i Sverige som skulle kunna dra nytta av resultaten från detta projekt. Att avsätta och upprusta en hel å som testbädd är innovativt och dessutom i linje med utlysningens önskemål om fler testbäddar i verklig/naturlig användarmiljö. Ytterligare en styrka är att testbädden tydligt ingår i ett större samorganiserat miljötänkande i regionen och att den också kopplas till andra lokala testbäddar. Ansökan är förtjänstfullt tydlig m a p vilka tester som kommer att genomföras och vilka testkunder som behöver och kommer att utnyttja testbädden."

Innovation Vattenkraft 2.0 gratulerar testbädd Visman till finansiering av förstudien. Mer information kommer om deltagande parter i förstudien.