caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

Projektet Innovation vattenkraft 2.0 kan med glädje informera att Vinnova idag den 22 juni har beslutat om planeringsbidrag till en förstudie för Testbädd Visman, en testmiljö för att testa teknik för kraftgenerering, mätning, styrning och passager för vattenlevande organismer. Det är också en testmiljö för utveckling och simulering av nästan 412 000 km små vattendrag i Sverige. Förstudiens tidsplan är 1 juli 2017 till 28 februari 2018.

Småskalig vattenkraft spelar en viktig roll för en stor del av det svenska landskapet och har gjort så under lång tid, på vissa platser i många hundra år. Vattendraget Visman är ett 35 km långt vattendrag, som är typiskt för de åar och älvar som utgör kulturlandskapet för småskalig vattenkraft med regler- och sensorteknik, biologisk mångfald, fiske och besöksnäring. 

Nu hoppas Christer Hedberg på ja till planerna.

Christer Hedberg, Brunskog, äger kraftverket Gullsby i Slorudsälven, som förbinder sjöarna Mangen och Värmeln med varandra. I 18 år har han processat med myndigheterna om framtiden för kraftverket, som är en del av den småskaliga vattenkraften i Värmland.

– Fiskevägen vid Gullsby kraftverk är godkänd och klar. Nu hoppas jag via en förenklad ansökan, som Miljööverdomstolen anmodat mig att skicka in, få möjlighet att byta ut två turbiner. Därmed kan vi fördubbla produktionen av el.

Tre myndigheter preciserar nu hur de tycker att vattenkraftens reglerkraft i elsystemet ska säkras.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndighetenkartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn. Det skriver myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

minneapolis2016

Daniel Stenborg, projektledare för Innovation Vattenkraft 2.0 deltog i konferensen Hydrovision International 2016 i Minneapolis, USA under sommaren. Hans summering av besöket "overthere" var att inom småskalig vattenkraft har man i princip samma problem som här.

Skillnader mellan Sverige och USA när man vill utveckla vattenkraft
Den stora skillnaden är att de bolag som jobbar med att utveckla vattenkraft jobbar på ett annat sätt. De köper hela processen och har jurister som utvecklar vattenkraften. Fördelen är att man får en professionell ägarorganisation som jobbar mot deras myndigheter, vilket ställer högre krav på de beslutsfattande tjänstemännen mfl.