caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

När elproduktionen för år 2016 summeras konstateras att Oskarshamn 2 blev den första reaktorn av fyra nedläggningsbeslutade att stoppa sin produktion. Samtidigt minskade vindkraften sin produktion jämfört med år 2015, ett trendbrott efter femton års stigande vindkraftsproduktion.

Läs hela artikeln på www.energiforetagen.se...

Projektet Innovation vattenkraft 2.0 kan med glädje informera att Vinnova idag den 22 juni har beslutat om planeringsbidrag till en förstudie för Testbädd Visman, en testmiljö för att testa teknik för kraftgenerering, mätning, styrning och passager för vattenlevande organismer. Det är också en testmiljö för utveckling och simulering av nästan 412 000 km små vattendrag i Sverige. Förstudiens tidsplan är 1 juli 2017 till 28 februari 2018.

Småskalig vattenkraft spelar en viktig roll för en stor del av det svenska landskapet och har gjort så under lång tid, på vissa platser i många hundra år. Vattendraget Visman är ett 35 km långt vattendrag, som är typiskt för de åar och älvar som utgör kulturlandskapet för småskalig vattenkraft med regler- och sensorteknik, biologisk mångfald, fiske och besöksnäring. 

Nu hoppas Christer Hedberg på ja till planerna.

Christer Hedberg, Brunskog, äger kraftverket Gullsby i Slorudsälven, som förbinder sjöarna Mangen och Värmeln med varandra. I 18 år har han processat med myndigheterna om framtiden för kraftverket, som är en del av den småskaliga vattenkraften i Värmland.

– Fiskevägen vid Gullsby kraftverk är godkänd och klar. Nu hoppas jag via en förenklad ansökan, som Miljööverdomstolen anmodat mig att skicka in, få möjlighet att byta ut två turbiner. Därmed kan vi fördubbla produktionen av el.

Tre myndigheter preciserar nu hur de tycker att vattenkraftens reglerkraft i elsystemet ska säkras.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndighetenkartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn. Det skriver myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.