caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

Nu hoppas Christer Hedberg på ja till planerna.

Christer Hedberg, Brunskog, äger kraftverket Gullsby i Slorudsälven, som förbinder sjöarna Mangen och Värmeln med varandra. I 18 år har han processat med myndigheterna om framtiden för kraftverket, som är en del av den småskaliga vattenkraften i Värmland.

– Fiskevägen vid Gullsby kraftverk är godkänd och klar. Nu hoppas jag via en förenklad ansökan, som Miljööverdomstolen anmodat mig att skicka in, få möjlighet att byta ut två turbiner. Därmed kan vi fördubbla produktionen av el.

Tre myndigheter preciserar nu hur de tycker att vattenkraftens reglerkraft i elsystemet ska säkras.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndighetenkartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn. Det skriver myndigheterna i ett gemensamt pressmeddelande.

minneapolis2016

Daniel Stenborg, projektledare för Innovation Vattenkraft 2.0 deltog i konferensen Hydrovision International 2016 i Minneapolis, USA under sommaren. Hans summering av besöket "overthere" var att inom småskalig vattenkraft har man i princip samma problem som här.

Skillnader mellan Sverige och USA när man vill utveckla vattenkraft
Den stora skillnaden är att de bolag som jobbar med att utveckla vattenkraft jobbar på ett annat sätt. De köper hela processen och har jurister som utvecklar vattenkraften. Fördelen är att man får en professionell ägarorganisation som jobbar mot deras myndigheter, vilket ställer högre krav på de beslutsfattande tjänstemännen mfl.

fiskvandring2016Fiskmarknaden är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Under fiskmarknaden arrangerades även en exkursion där anläggningar besöktes för uppströms- och nedströmsvandring i Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven.

Arrangörer är Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Värmlands län, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna.