caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenflöden

minneapolis2016

Daniel Stenborg, projektledare för Innovation Vattenkraft 2.0 deltog i konferensen Hydrovision International 2016 i Minneapolis, USA under sommaren. Hans summering av besöket "overthere" var att inom småskalig vattenkraft har man i princip samma problem som här.

Skillnader mellan Sverige och USA när man vill utveckla vattenkraft
Den stora skillnaden är att de bolag som jobbar med att utveckla vattenkraft jobbar på ett annat sätt. De köper hela processen och har jurister som utvecklar vattenkraften. Fördelen är att man får en professionell ägarorganisation som jobbar mot deras myndigheter, vilket ställer högre krav på de beslutsfattande tjänstemännen mfl.

fiskvandring2016Fiskmarknaden är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Under fiskmarknaden arrangerades även en exkursion där anläggningar besöktes för uppströms- och nedströmsvandring i Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven.

Arrangörer är Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Värmlands län, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna.

workshop 29 aug2016Den 29 augusti bjöd IVK tillsammans med Compare in intressenter från olika organisationer för att diskutera möjliga vägar till att starta och stötta digitaliseringsprocessen för små vattenkraftverk. Syftet med digitaliseringen är att öka effektivitet och intäkter från befintliga vattenverk, utan att behöva genomgå en förnyad tillståndsprövning. Som underlag inför gruppdiskussioner gavs exempel på potentialen i vattenkraften och dessa marknad, samt några exempel på digitalisering som skulle kunna vara start på projekt. Under eftermiddagen diskuterades hur samarbete mellan olika företag skulle kunna se ut och vilket stöd från projektet och vattenkraftsägarna som behövs för att kunna dra igång en digitaliseringsprocess.

Källa: www.vf.se

Nu kan det åter bli vattenkraftverk i Näckån.
Mark- och miljööverdomstolen avslog länsstyrelsens överklagan vilket ger Näckåns Energi rätt att bygga sitt småskaliga verk.

Domstolen valde därmed att gå på mark- och miljödomstolens tidigare bedömning vilket ger Näckåns Energi rätt att upprätta ett småskaligt vattenkraftverk i Näckåns övre del som skulle kunna förse 600 hushåll med el.

Företagets vd berättade inför förhandlingarna i våras att den här domen skulle få stor betydelse för framtida etableringar i liten skala.