caption text 1
caption text 2
caption text 3

Vattenkraft har länge varit en grundläggande förutsättning för regionens utveckling och bas för många framgångsrika innovationer och företag. Den småskaliga vattenkraften i regionen står inför utmaningar och möjligheter. Det finns ett stort behov av att öka användningen av koldioxidfri elenergi. Mer fokus bland annat via art- och vattendirektiven och lokal miljö kommer att påverka. Även klimatförändringar kommer att påverka vattenkraften via ökade flöden och kapacitet. Under perioden 2015-2018 pågår projektet Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige.


Övergripande mål

De små och medelstora företagen i Norra Mellansverige ska ha breddat sin marknad genom att ha skapat nya lösningar för ökad användning av miljöanpassad koldioxidfri vattenkraft.

Målet utgår från:

  • Näringens behov av plattformar för kunskapsinhämtning/utbyte/uppbyggnad och synlighet av den småskaliga vattenkraftnäringen.
  • Den potential som finns i vattenkraft utifrån outnyttjad kapacitet och ökad nederbörd kopplad till klimatförändringar.
  • Den höga risk för bortfall av produktionskapacitet pga. anläggningars ålder och miljömässigt hårdare legala krav.

Projektmål

  • Regionens små- och medelstora företag inom småskalig vattenkraft ska stärka sin konkurrenskraft och öka sin tillväxt.
  • Målet ska nås via nya förbättrade produkter, tjänster och system som växer fram via den plattform som projektet utvecklar i form av nätverk, ny kompetens eller nya verktyg/metoder/processer.
  • Projektet ska arbeta för att öka synligheten av näringen och därigenom öka intresset för produkter, lösningar och ge ökad tillgång till kompetens.
  • Målet utgår från samhällets behov av minskad klimatpåverkan och de regionala företagens uttalade behov av plattformar för nya produkter och ökad synlighet.